معاون علمی و فناوری
جناب آقای دکتر سیدکریم موسوی

تلفن: 66970758 
نمابر:
 66940760
پست الكترونيك: skmousavi@gmail.com

 
 

   

 

 معاون آموزشی
 
جناب آقای دكتر سید عباس میرجلیلی
تلفن: 66940736
نمابر:  66430433

پست الكترونيك:a.mirgalili@areeo.ac.ir

سیدعباس میرجلیلی.jpg 
                       


معاون اداری مالی

جناب آقای مهندس محمود شاهینی تیران
تلفن: 
نمابر:  

پست الكترونيك:

 

مهندس شاهینی.jpg

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0