مدیران کل موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

 

دکتر عبداله موموندی؛

مدیرکل دفتر ترویج دانش و  فناوری کشاورزی           

تلفن:  66430441
دورنگار: 66430445

پست الكترونيكي :  

dr momvandi.jpg

 

دکتر مریم طهماسبی

مدیر کل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستائی و عشایری

 تلفن: 66430463
دورنگار: 66596333

پست الکترونیک:  m.tahmasbi@iate.ir

 

مریم طهماسبی.jpg

 مهندس علی رضا سید اسحاقی؛ 

مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

تلفن:  66430465

دورنگار: 66430464

پست الكترونيكي: a.eshaghi@iate.ir 

 

اسحاقی.jpg

دکتر سید جلال الدین بصام؛

مدیر کل  دفتر آموزش کارکنان

تلفن :      66940761

پست الکترونیک: j.bassam@iate.ir

دکتر بصام.jpg

 دکتر مجتبی نساجی زواره

مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

تلفن :      66940789
دورنگار:  66940754 

پست الکترونیک:  Nassaji.m.z@gmail.com

 

مجتبی نساجی.jpg

مهندس کیوان کشاورز؛

سرپرست دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج

تلفن: 66430462
دورنگار: 66940733، 66430449

پست الکترونیکی: k.keshavarz@iate.ir

 

کشاورز.jpg

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0